Privatumo politika

Įsigalioja: 2021 m. rugsėjo 1 d.

Rimvydo Židžiūno, veikiančio pagal verslo liudijimą Nr. CH859804-1, buveinės adresas: Jurgio Lebedžio g. 1-132, LT-08353 Vilnius, el. p. info@soulaction.lt, tel. +370 61234658 (toliau – Administratorius arba Asmuo) Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per internetinę svetainę https://soulaction.lt/ pateikia Administratoriui savo asmens duomenis.

Administratorius pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis asmuo vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

KOKIAIS TIKSLAIS RENKAMI ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami:

 • Prekių pardavimo ir kitų paslaugų teikimo, vykdymo ir apskaitos tikslais, Jums sukuriant savo paskyrą, kurioje pateikiate savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, atsiskaitymo kortelės duomenis.
 • Atsakymo pateikimui į Jūsų internetinėje svetainėje pateiktą užklausą (internetinės svetainės kontaktų skiltyje užpildant „susisiekite“ formą), kurioje pateikiate savo el. pašto adresą, tikslais.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums sutinkant, kad internetinės svetainės formoje pateikti duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Administratoriui tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

ASMENS DUOMENŲ TEISĖTO TVARKYMO KRITERIJAI

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t.y.:

 • siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate;
 • pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu(-ais);
 • siekiant teisėtų Asmens arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.

KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

 • Mokėjimo paslaugų teikėjams (siekiant įvykdyti mokėjimą).
 • Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami Administratoriaus vardu veikiantiems duomenų tvarkytojams: debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių technologijų (IT) ūkio priežiurą atliekančioms įmonėms, programinę irangą kuriančioms įmonėms, skolų administravimo ir išieškojimo įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams.

Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal Asmens nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiamų tikslų įgyvendinimui.

Jūsų asmens duomenys nėra tiesiogiai perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonomines erdvės (EEE) teritorijoje, tačiau duomenys gali būti saugomi už ES/EEE ribų, esant įgyvendintai vienai iš priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartinės Europos Komisijos patvirtintas sąlygas.

KIEK LAIKO ASMENS DUOMENYS SAUGOMI?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

 • Asmens duomenys, pateikti internetinėje svetainėje ir/ar išmaniųjų telefonu programėlėje esančioje Jūsų paskyros formoje, yra ištrinami ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo Jūsų valios panaikinti paskyrą išreiškimo.
 • Asmens duomenys ištrinami po 5 metų, Jums neprisijungus prie internetinės svetainės ir/ar išmaniųjų telefonų programėlės (Jus perspėjus iš anksto – prieš 30 dienų).
 • Asmens duomenys, pateikti internetinės svetainės „susisiekite“ formoje, ištrinami po susirašinėjimo su Jumis pabaigos.
 • Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 5 metus.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę prašyti, kad Administratorius leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotu duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą, keisdami savo paskyros internetinėje svetainėje nustatymus, informuodami Administratorių apie sutikimo atšaukimą arba paskyros panaikinimą el. paštu Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą, keisdami savo paskyros internetinėje svetainėje nustatymus, informuodami Administratorių apie sutikimo atšaukimą arba paskyros panaikinimą el. paštu marija@inspirata.lt.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu marija@inspirata.lt arba paštu: Jurgio Lebedžio g. 1-132, LT-08353 Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Asmuo gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejais gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAS

Ši Privatumo politika įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

Administratorius turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Administratorius praneša internetinėje svetainėje https://soulaction.lt/ ir/ar kitomis priemonėmis.

Rimvydas Židžiūnas
El. p. info@soulaction.lt
Tel. +370 612 34 658

Online konsultacija

Ar SoulAction mokymai tau?